Ochrana osobných údajov

na webových stránkach www.mmarch.sk (ďalej len „Webové stránky“)

 

I. Základné ustanovenia

 • Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je Ing. arch. Martin Medlen, IČO: 44 355 882, so sídlom SNP 17, Modra 90001 (ďalej len: „Prevádzkovateľ“).
 • Kontaktné údaje Prevádzkovateľa sú:
  • adresa: SNP 17, Modra 90001
  • e-mail: martin@mmarch.sk
  • telefón: (+421) 918 403 732
 • Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
 • Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 • Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré mu návštevník Webových stránok poskytol pri vypĺňaní webových formulárov – meno, priezvisko, číslo telefónu, emailovú adresu.

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je jedno alebo viacero z nasledujúcich:

 • oprávnený záujem Prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,
 • súhlas používateľa so spracovaním pre účely registrácie na týchto Webových stránkach podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona

Účelom spracovania osobných údajov je:

 • Zasielanie vyžiadaných informácií, obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít.

Zo strany Prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona.

IV. Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje:

 • po dobu prevádzky týchto Webových stránok alebo
 • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu.

Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov Prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia Prevádzkovateľa)

Príjemcovia osobných údajov sú osoby:

 • zaisťujúce služby prevádzkovania Webových stránok, obchodných oznamov a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním webových stránok,

Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

VI. Vaše práva

Za podmienok stanovených v Zákone má návštevník:

 • právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,
 • právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
 • právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
 • právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email Prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok.
 • ďalej má právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnieva, že bolo porušené jeho právo na ochranu osobných údajov.

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 • Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 • Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä zabezpečenie prístupu ku počítačom heslom, používaním antivírového programu a pravidelnou údržbou počítačov.
 • Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

VIII. Záverečné ustanovenia

 • Odoslaním webového formulára návštevník potvrdzuje, že bol oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijíma.
 • S týmito podmienkami zákazník súhlasí zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom webového formulára; zaškrtnutím súhlasu potvrdzuje, že je oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijíma.
 • Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť; novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň zašle novú verziu týchto podmienok na e-mailovú adresu, ktorú návštevník Prevádzkovateľovi poskytol.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 15.11.2023.