top of page
  • mm

Dom na okraji pamiatkovej zónyObjednané služby

štúdia, jednostupňový projekt

Autor

Martin Medlen

Miesto

Modra


Jestvujúci stav

V súčasnosti je na pozemku dom staršieho dáta, ktorý bol neskôr rekonštruovaný. Štítové murivo je natesno k štítu susedného domu. Pozemok domu je na rovine. Po strane pozemku domu je natesno vedená cesta do svahu. Na hranici pozemku pri ceste je murované oplotenie, ktoré je súčasne oporným múrom vyrovanávajúcim výškový rozdiel medzi niveletou cesty a úrovňou pozemku. Na pozemku je ďalej umiestnená aj jestvujúca dvojpodlažná budova s garážou a skladom. Prístup do garáže je zo zadnej strany pozemku.


Zámer

Zámerom štúdie je rozšírenie obytných priestorov jestvujúcej stavby rodinného domu formou prístavby a vytvorenie schodiska na jestvujúcu povalu bez nadstavby. Súčasná plocha obytných miestností je nevyhovujúca a prístavbou sa vytvorí nová denná časť domu /obývačka, jedáleň, kuchyňa/.


Návrh

Nová prístavba sa plánuje ako jednopodlažná stavba s plochou zelenou strechou s extenzívnou zeleňou. Na ploche cca. 40m² sa vyrieši denná časť domu. Stavba bude založená na základovej doske, zvislé konštrukcie budú z tehlového muriva, konštrukcia strechy bude drevená. Strecha bude v spáde cca. 2-3% v smere spádu priľahlej cesty. Stavba bude zateplená. Podkladom pre zelenú strechu bude asi 80mm substrátu. Súčasťou prístavby sú práce spojené s rekonštrukciou oporného múra pri ceste.

Architektonický princíp

Architektúra prístavby je navrhovaná ako novotvar, s ohľadom na rešpektovanie pamiatkovej zóny, záujmy stavebníka a dostatočný odstup od priľahlého susedného domu. Výškový rozdiel medzi cestou a úrovňou pozemku umožňuje, aby prístavba architektonicky splynula s oplotením, tzn. horná hrana strešnej atiky s výškou oplotenia. Charakter zástavby bude pripomínať podzemné podlažie, čím výrazne neovplyvní architektúru zóny prevažne so sedlovými strechami. Zelená strecha na hranici prírodného prostredia a husto zastavanej pamiatkovej zóny vytvorí plošný mestotvorný prvok podobný záhrade.


Ideové schémyžltá - búracie práce, tehlovočervená - návrh


Foto jestvujúceho stavu


VizualizáciePlány

situácia jestvujúceho stavu

situáci návrhu


pôdorys prízemia


148 views
bottom of page