• mm

Návrh rodinného domu krok za krokom


V tomto článku Vám popíšeme, aký je optimálny postup pri návrhu stavby. Postup je overený pre rôzne druhy a veľkosti rodinných domov a iných druhov stavieb. Je podrobný, preto ho stručne popisuje schéma na konci článku.

1. Prejednanie Vášho zámeru

Zámerom sú Vaše predstavy o veľkosti, kapacite, funkčných častiach, špecifických požiadavkách a odhadovanej výške nákladov budúcej stavby. Na základe diskusie o Vašom zámere sa dohodneme aj o možnom rozsahu projektu. Prejednanie je dôležité aj pre overenie, či sú Vaše požiadavky realizovateľné v plnom rozsahu. Odporúčame stretnutie priamo na pozemku stavby.

2. Cenová ponuka na štúdiu a odhad ceny za projekt a autorský dozor

Cenovú ponuku na štúdiu podľa dohodnutého zámeru pošleme elektronicky obvykle do 5 pracovných dní. Jej súčasťou sú aj navrhované termíny. V poznámkach cenovej ponuky Vás možno oslovíme o získanie chýbajúcich podkladov. Súčasťou ponuky je odhad ceny za projekt a autorský dozor, ktorý budeme schopní upresniť až po odovzdaní štúdie. Spravidla býva odhad ceny veľmi presný.

° Ak máte záujem len o hrubý cenový odhad za komplet služby bez prejednávania a zdržovania, spracujeme Vám ho po zaslaní stručných informácií o umiestnení, veľkosti, podlažnosti stavby, výške investície a Vašich špecifických požiadavkách. Na rozdiel od cenovej ponuky je tento odhad len orientačný.

Kroky 1 a 2 sú nezáväzné a väčšinou bezplatné.

3. Štúdia

Na základe odsúhlasenej ceny a zámeru si môžete záväzne objednať štúdiu, súčasťou objednávky je vyplatenie 30-50% zálohy.

Najprv Vám vypracujeme prvotný návrh a predložíme na stretnutí. Potom pracujeme na doladení návrhu podľa Vašich prípomienok. Spoločná diskusia a súčinnosť zohráva dôležitú rolu a veľmi radi Vás budeme sprevádzať pri Vašich rozhodnutiach. V štúdii preberáme témy: dispozícia, konštrukčný princíp, zariaditeľnosť a charakter priestorov, architektúra a priestor okolo stavby, slnko a svetlo, energetické prepočty, predbežný výber stavebných materiálov, trvalá udržateľnosť a podobne. Jej súčasťou je aj funkčné riešenie celého pozemku stavby vrátane oplotenia. Štúdiu pokladáme za hotovú, keď je naplnený Váš zámer a ste spokojní. Dovtedy pracujeme na úpravách, hoci aj radikálnych.

° Štúdia vždy obsahuje situáciu tj. riešenie pozemku a širšie vzťahy s okolím, pôdorysy všetkých podlaží, minimálne 1 rez a vizualizácie. Zvyšok obsahu je závislý od konkrétneho prípadu.

Plánovanie štúdie má zo všetkých častí najväčší vplyv na dlhodobé architektonické, úžitkové a kvalitatívne hodnoty stavby. Priamo ovplyvňuje výšku investície na jej realizáciu a prevádzku.

4. Cenová ponuka na projekt a autorský dozor

Hotová štúdia slúži ako podklad pre cenovú ponuku na projekt a autorský dozor. Upresníme aj potrebný obsah a rozsah projektu, ktorý bude slúžiť pre potreby dotknutých úradov, orgánov a pre realizáciu. Súčasťou ponuky sú aj navrhované termíny.

° Projekt nemusí byť jednostupňový. Niekedy je potrebné, alebo efektívne, spracovať projekt v rôznych stupňoch (stupeň pre územné rozhodnutie, pre stavebné povolenie, pre realizáciu). Spôsob spracovania projektu ovplyvňujú hlavne príslušné úrady (miestny orgán územného plánovania, stavebný úrad) a územný plán. Je nevyhnutné vopred zistiť, aké stupne projektu je potrebné spracovať. Pomôžeme Vám.

° Ak nemáte záujem ďalej spolupracovať, nemusíte.

5. Projekt

Súčasťou objednávky projektu je vyplatenie zálohy 30-50%. Na základe vopred odsúhlasenej ceny Vám spracujeme potrebné stupne projektov. Počas projektu Vám pomôžeme vybrať: materiály na výstavbu, skladby konštrukcií, technické vybavenie, ďalej optimalizujeme: zateplenie, výber okien, vedenie rozvodov a podobne. Úlohou projektu je okrem iného spodrobnenie štúdie na úroveň presného návodu na realizáciu.

Stupne projektu

Ak je potrebné územné rozhodnutie: Projekt pre územné rozhodnutie, pre získanie stavebného povolenia: Projekt pre stavebné povolenie alebo Jednostupňový projekt (v jednom stupni Projekt pre stavebné povolenie spolu s Realizačným projektom), po vydaní stavebného povolenia: Realizačný projekt. Realizovať Vám odporúčame podľa Jednostupňového alebo Realizačného projektu.

° Častým zvykom je realizácia len na základe lacnejšieho a jednoduchšieho Projektu pre stavebné povolenie. Tento spôsob neodporúčame, nakoľko nemá dostatočný obsah.

Projekt je návod pre úspešnú realizáciu stavby. Bez potrebnej podrobnosti a odbornosti vzniká riziko probémov a improvizácie pri realizácii, čo priamo ovplyvňuje kvalitu stavby, životnosť jej častí, architektúru a Váš komfort bývania.

° Ak má obec územný plán, alebo ak ide o rekonštrukciu existujúcej stavby, najčastejším spôsobom spracovania je Jednostupňový projekt (ostatné stupne netreba).

° K stupňom projektu sa vydávajú potrebné vyjadrenia, stanoviská dotknutých úradov a orgánov, následne predmetné povolenia. Inžiniering tzn. vybavenie vyjadrení a povolení si niektorí zákazníci riešia svojpomocne, alebo Vám ho vieme sprostredkovať.

° Ak nemáte záujem ďalej spolupracovať, nemusíte.

6. Autorský dozor pri realizácii

Autor ovláda všetky súvislosti budúcej stavby a počas výstavby by nemal chýbať. Autorským dozorom chápeme kontrolné dni pri realizácii, komunikáciu so zákazníkom, stavebným dozorom, stavbyvedúcim, realizátorom, prípadne subdodávateľmi.

° Autor ako jediný pozná budúcu stavbu zo všetkých uhlov pohľadu: Váš zámer, funkcia, architektúra, energie, ďalej má komplexný prehľad o súvislostiach s osadením, stavebnými materiálmi, technickým a interiérovým vybavením, stavebnou fyzikou, svetlotechnikou a pod., preto by pre správnu koordináciu diela nemal chýbať.


362 views
  • Facebook - Black Circle
mm-mini.png

mobil | (+421) 918 403 732

email | martin@mmarch.sk

 

Ing. arch. Martin Medlen

Sídlo | SNP 17, Modra 90001

IČO | 44 355 882

DIČ | 10 77 78 29 04

IBAN | SK98 1100 0000 0026 1073 5310