top of page
  • mm

Návrh rodinného domu krok za krokom


V tomto článku Vám popíšem, aký postup odporúčame pri návrhu stavby. Postup je overený pre rôzne druhy a veľkosti rodinných domov a iných druhov stavieb. Je podrobný a stručne ho popisuje schéma na konci.

1. Prejednanie Vášho zámeru


Zámerom sú Vaše predstavy o veľkosti, kapacite, funkčných častiach, špecifických požiadavkách a odhadovanej výške nákladov budúcej stavby. Prejednanie je dôležité aj pre overenie, či sú Vaše požiadavky realizovateľné v plnom rozsahu. Odporúčame stretnutie priamo na pozemku stavby.

2. Cenová ponuka na štúdiu, odhad ceny za projekt a autorský dozor


Cenovú ponuku na štúdiu podľa dohodnutého zámeru pošleme elektronicky obvykle do 5 pracovných dní. Jej súčasťou sú aj navrhované termíny. Súčasťou ponuky je odhad ceny za projekt a autorský dozor, ktorý ešte upresníme po odovzdaní štúdie.


Ešte pred začatím štúdie je potrebné mať potrebné podklady. Vopred Vás oslovíme o ich získanie (napríklad Územnoplánovacia informácia, polohopis a výškopis, v niektorých prípadoch aj osobné prejednanie na miestom úrade). Pomôžeme Vám s podkladmi.


° Ak máte záujem o rýchly cenový odhad bez prejednáva, spracujeme Vám ho po zaslaní stručných informácií o umiestnení, veľkosti, podlažnosti stavby, výške investície a Vašich špecifických požiadavkách. Odhad bez prejednania nemusí byť presný.

3. Štúdia


Najprv Vám vypracujeme prvotný návrh a predložíme na stretnutí. Potom pracujeme na doladení návrhu podľa Vašich prípomienok. Spoločná diskusia a súčinnosť zohráva dôležitú rolu a veľmi radi Vás budeme sprevádzať pri Vašich rozhodnutiach. V štúdii preberáme témy: dispozícia, konštrukčný princíp, zariaditeľnosť a charakter priestorov, architektúra a priestor okolo stavby, slnko a svetlo, energetické prepočty, predbežný výber stavebných materiálov, trvalá udržateľnosť a podobne. Jej súčasťou je aj funkčné riešenie celého pozemku stavby vrátane oplotenia. Štúdiu pokladáme za hotovú, keď je naplnený Váš zámer a ste spokojní. Dovtedy pracujeme na úpravách, hoci aj radikálnych.


Štúdia vždy obsahuje situáciu tj. riešenie pozemku a širšie vzťahy s okolím, pôdorysy všetkých podlaží, minimálne 1 rez a vizualizácie. Zvyšok obsahu je závislý od konkrétneho prípadu.


Súčasťou objednávky štúdie je vyplatenie 30-50% zálohy, podľa dohody.

° Plánovanie štúdie má zo všetkých častí najväčší vplyv na dlhodobé architektonické, úžitkové a kvalitatívne hodnoty stavby. Priamo ovplyvňuje výšku investície na jej realizáciu a prevádzku.

4. Cenová ponuka na projekt a autorský dozor


Hotová štúdia slúži ako podklad pre cenovú ponuku na projekt a autorský dozor. Upresníme aj potrebný obsah a rozsah projektu, ktorý bude slúžiť pre potreby dotknutých úradov a pre realizáciu. Súčasťou ponuky sú aj navrhované termíny.

° Spôsob spracovania projektu ovplyvňuje hlavne Stavebný zákon a Územný plán Vašej obce. Je nevyhnutné vopred zistiť, aké stupne projektu je potrebné spracovať. Pomôžeme Vám.


5. Projekt


Stupne projektu

Ak je potrebné územné rozhodnutie: Projekt pre územné rozhodnutie, pre získanie stavebného povolenia: Projekt pre stavebné povolenie, pre úspešnú realizáciu: Realizačný projekt. Efektívny spôsob spracovania býva niekedy Jednostupňový projekt, tj. naraz Projekt pre stavebné povolenie a Realizačný projekt.


Počas projektu Vám pomôžeme vybrať: materiály na výstavbu, skladby konštrukcií, technické vybavenie, ďalej optimalizujeme: zateplenie, výber okien, vedenie rozvodov, atypické detaily a podobne. Hlavnými úlohami projektu sú: získanie stavebného povolenia a spodrobnenie štúdie na úroveň presného návodu na realizáciu.

Podľa našej legislatívy je možná realizácia aj na základe lacnejšieho a jednoduchšieho Projektu pre stavebné povolenie. Tento spôsob neodporúčame, nakoľko nemá dostatočný obsah a podrobnosť.

Po odovzdaní projektu budú potrebné vyjadrenia a stanoviská dotknutých úradov a orgánov, následne stavebné povolenie. Inžiniering tzn. vybavenie vyjadrení a stavebného povolenia si niektorí zákazníci riešia svojpomocne, alebo Vám ho vieme sprostredkovať.


Súčasťou objednávky projektu je vyplatenie zálohy 30-50%.

° Projekt je návod pre úspešnú realizáciu stavby. Bez potrebnej podrobnosti a odbornosti vzniká riziko improvizácie, vedľajších výdavkov pri realizácii a zníženie kvality architektúry.

6. Autorský dozor pri realizácii


Autorským dozorom chápeme kontrolné dni pri realizácii, komunikáciu so zákazníkom, stavebným dozorom, stavbyvedúcim, realizátorom, prípadne subdodávateľmi.


Autorský dozor nevykonávame, pokiaľ si objednáte len Štúdiu a Projekt pre stavebné povolenie.

° Autor ako jediný pozná budúcu stavbu zo všetkých uhlov pohľadu: Váš zámer, funkcia, architektúra, energie, ďalej má komplexný prehľad o súvislostiach s osadením, stavebnými materiálmi, technickým a interiérovým vybavením, stavebnou fyzikou, svetlotechnikou a pod., preto pre správnu koordináciu diela nemá chýbať.

Skratky

úr = Projekt pre územné rozhodnutie

sp = Projekt pre stavebné povolenie

rp = Realizačný projekt

sp+rp = Jednostupňový projekt

603 views
bottom of page